ดูหนังออนไลน์
Economics

ธ.ก.ส. ยืนยันพร้อมจ่าย ‘ประกันรายได้’ หลังเกิดปรากฎการณ์ราคา ‘ปาล์ม’ วูบ

ธ.ก.ส. ยืนยันพร้อมจ่ายส่วนต่าง “ประกันรายได้” จากราคาเป้าหมายกิโลฯ ละ 4 บาท หลังเกิดปรากฎการณ์ราคา “ปาล์ม” วูบ วันเดียวลดไป 2 บาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้ดำเนิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (ประกันราคาปาล์ม) ปี 2564

ด้วยการจัดสรรวงเงินงบประมาณเบื้องต้น จำนวน 4,600 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ

ประกันรายได้ ปาล์ม

ครงการฯ กำหนดราคาเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการขายผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมัน 18%) ที่กิโลกรัมละ 4 บาท จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 370,000 ราย ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2564 ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิง เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงทุก 30 วัน หรือตามกรอบเวลาที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันกำหนด

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ำมัน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 3 ปีขึ้นไป) กำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีที่ใช้คำนวณวงเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะได้รับ โดยใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศย้อนหลัง 3 ปี (เดือนกันยายน 2560 ถึงสิงหาคม 2563) คิดเป็น 2,948 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะประมวลผลตามข้อมูลที่ได้รับ จากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงิน ประกันรายได้ ปาล์ม ในแต่ละงวดคำนวณจาก (ราคาเป้าหมาย (4 บาทต่อกิโลกรัม) – ราคาตลาดอ้างอิง) X (ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่องวด X จำนวนไร่) ซึ่งจะมีการประกาศราคาตลาดอ้างอิงทุก 30 วัน โดยจะจ่ายเงินเมื่อมีส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาด อ้างอิงตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันกำหนด

เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว

shutterstock 1689882961

ปรากฎการณ์ “ปาล์มน้ำมัน” ราคาวูบ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ครม. มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน ปาล์มน้ำมัน ปี 2564 วงเงิน  8,807 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แต่เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ขอจัดสรรงบประมาณเพียงแค่ 4,613 ล้านบาท เพราะในขณะนั้นราคาปาล์มน้ำมันในท้องตลาดสูงกว่าที่ประกันรายได้ไว้มาก คือ อยู่ที่เฉลี่ย 6.90 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาที่ประกันรายได้อยู่ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับวงเงินที่ขอจัดสรรไว้คิดเป็นเพียงครึ่งเดียว เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรว่า หากมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพราคา เช่น ปัญหาเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ความต้องการลดลงและนำไปสู่ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ รัฐบาลก็พร้อมจะเข้าไปจ่ายเงินชดเชย

ด้านเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยในงวดนี้ ก็เหมือนงวดปี 2562-2563 คือ จ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ราคารับซื้อผลปาล์มกลับลดลงอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติ จาก 7.60 – 7.80 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 5.00-5.20 บาทต่อกิโลกรัมในวันเดียว ทั้งที่ผลผลิต ปาล์มน้ำมัน ฤดูใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด รวมถึงสวนทางกับราคาน้ำมันปาล์มขวดที่อยู่ในระดับสูงและไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม