Economics

รอรับได้เลย!! พรุ่งนี้เงินเราชนะโอนเข้ากระเป๋าเต็ม ๆ 4,000 บาท


รอรับได้เลย!! พรุ่งนี้ เงินเราชนะ โอนเข้ากระเป๋าเต็ม ๆ 4,000 บาท เตือนกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ กรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รีบดำเนินการภายในวันที่ 8 มีนาคมนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้า การประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ เรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ และการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

เงินเราชนะ

สำหรับประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร จะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้รีบดำเนินการทบทวนสิทธิ์โดยกดปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com พร้อมทั้งยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่ 6 – 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เมษายน 2564

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดังนี้

  1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 33,882 ล้านบาท
  2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.4 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 38,093 ล้านบาท
  3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.6 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 71,975 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม