Economics

อย่าตกใจ! ประกันสังคมแจงแล้ว ทำไมสิ้นเดือนนี้ สงเคราะห์บุตรไม่ตัด 800 บาท

ประกันสังคม ออกโรงชี้แจง “เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท” ยังไม่ตัดจ่ายสิ้นเดือนมกราคมนี้ เหตุปัจจุบันการตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจะเว้นวรรคไป 3 เดือน ยืนยัน ผู้ประกันตนจะได้รับจนครบสิทธิ

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม ประกาศปรับเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร ให้กับผู้ประกันตน ในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 โดยจะเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท เป็น 800 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนั้น แต่ปรากฎว่า เมื่อถึงสิ้นเดือนมกราคม เงินสงเคราะห์บุตร ยังคงเป็น 600 บาทเหมือนเดิม ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยขึ้นมานั้น

ประกันสังคม

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า

เรียน ท่านผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่า สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร ณ สิ้นเดือมกราคม 2564 ที่จะตัดจ่ายให้จำนวน 600 บาท เป็นสิทธิของเดือนตุลาคม 2563

สิทธิของเดือนพฤศจิกายน 2563 ตัดจ่ายให้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 เดือน 600 บาท

สิทธิของเดือนธันวาคม2563 ตัดจ่ายให้ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 เดือน 600 บาท

ส่วนเงินจำนวน 800 บาท เป็นสิทธิของเดือนมกราคม 2564 จะตัดจ่ายให้ สิ้นเดือนเมษายน 2564 (ตามที่กฎหมายประกาศใช้)

เพราะปัจจุบันการตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจะเว้นวรรคไป 3 เดือน และผู้ประกันตนจะได้รับจนครบสิทธิ

ทั้งนี้ เงินสงเคราะห์บุตร จะให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน พื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

135363878 3607966379282160 8220817067227242141 o

นอกจากเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว ในปี 2564 นี้  ประกันสังคม ยังเพิ่มค่าตรวจครรภ์เป็น 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท

ก่อนหน้านี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับผู้ประกันตน โดยปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,500 บาท จากเดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท ดังนี้

1.อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท

2.อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท

3.อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท

4.อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

5.อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่น

ประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม