Economics

‘กระทรวงคลัง’ แจงยิบปม ‘เราชนะ’ ยันเกษตรกรได้รับเยียวยาด้วย!

“กระทรวงการคลัง” แจงข้อวิจารณ์ “เราชนะ” ยัน “เกษตรกร” ได้รับประโชยน์ทุกคน โดยกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรทันที ส่วนที่ไม่มีสามารถลงทะเบียนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงโครงการเราชนะ ในส่วนของเกษตรกรว่า จะตรวจสอบรายได้ของเกษตรกรแต่ละคนอย่างไร โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา ซึ่งแบ่งรายได้กับคนกรีด สัดส่วน 60:40 ในพื้นที่ 5-10 ไร่ จะคำนวณอย่างไร

ในส่วนของการเช่าที่ดิน หากไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจะคิดอย่างไร เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้มีเงินเดือนประจำ และมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละวัน การตรวจสอบจึงเป็นไปได้ยาก เชื่อว่าการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว จะมีเกษตรกรตกหล่นจำนวนมาก

แจกเงิน211640

โดย กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นว่า เกษตรกรอาจไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการเราชนะ โดยระบุว่า “โครงการเราชนะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564)

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์จะคำนึงจากความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพและการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นหลัก และการช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ ดังนี้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
  • ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
  • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ดังนั้น หากเกษตรกรเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีการตรวจสอบในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทันที

หากเกษตรกรเป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo