Economics

บริการใหม่! เชื่อมโยงข้อมูลภาษีช่วย ‘ต่างชาติ’ ต่อวีซ่าสะดวก ไม่ต้องคัดข้อมูล


“กรมสรรพากร” เปิดบริการใหม่ เชื่อมโยงข้อมูล ภาษี กับ สตม. ช่วย “ต่างชาติ” ต่อวีซ่าสะดวก เลิกเดินทางไปคัดข้อมูล

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบเชื่อมโยงการส่งข้อมูลของผู้เสีย ภาษี ชาว ต่างชาติ ที่ทำงานในประเทศไทยให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพียงผู้เสียภาษีแจ้งให้ความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจะส่งข้อมูลที่ให้ความยินยอมให้แก่ สตม. ได้แก่ แบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.พ.30 เพื่อใช้ในการขอต่อวีซ่าและการขออนุญาต อยู่ต่อของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

ภาษี ต่างชาติ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและ สตม. เมื่อผู้เสียภาษีเลือกรายการครบถ้วน และได้บันทึกรายการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Consent Form ระบบจะสร้าง Consent ID ให้ 2 รูปแบบ คือ แบบ PDF หรือแบบรูปภาพ พร้อมข้อความแจ้งให้ไปยื่นความประสงค์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เสียภาษียื่นแสดงความยินยอม

แนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาขอคัดข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีที่หน่วยงานสรรพากร เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

“ระบบแจ้งให้ความยินยอมส่งข้อมูล สามารถขอข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตย้อนหลังได้ 2 ปี นับจากปีปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น” นางสมหมายกล่าว


สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงาน สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ
อ่านข่าวเพิ่มเติม