Economics

ปตท. รับ 4 รางวัล ‘รัฐวิสาหกิจดีเด่น’ ปี 63 ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน


 

ปตท. คว้า 4 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 “อรรถพล” ระบุ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ตามแนวคิด “Powering Thailand’s Transformation” สร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน 

วันนี้ (16 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 ให้แก่ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน และคณะผู้บริหาร

cover รัฐวิสาหกิจดีเด่น

ในปีนี้ ปตท. คว้า 4 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประกอบด้วย

  • รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
  • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดีเด่น
  • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์
  • รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทชมเชย

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทายในปัจจุบัน หนึ่งในพันธกิจและความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งของ ปตท. คือ การมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และสร้างสมดุล ในการตอบสนอง ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปตท. คว้า 4 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ ซึ่ง “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” นับเป็นรางวัลอันมีเกียรติ และทรงคุณค่าแห่งปี มอบให้แก่องค์กรของรัฐที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ จึงถือเป็นการสะท้อนผลงาน จากความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของ ปตท. ตามแนวคิด “Powering Thailand’s Transformation” ที่สร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ปตท. คว้า 4 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน

มีบทบาทในการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ปตท. คว้า 4 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

มอบให้รัฐวิสาหกิจ ที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์อย่างแท้จริง

ครั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัลจาก “โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” ซึ่งเป็นเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงการใช้องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม และยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชุมชนโดยรอบ

รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์

มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และใช้ประโยชน์ในกิจการได้จริง

ครั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัลจาก “โครงการวัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต” เป็นนวัตกรรมวัสดุ เพื่อการรักษาบาดแผลที่มีความใหม่ในระดับโลก มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศในราคาที่ต่ำกว่า

นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยลดขั้นตอนการรักษาลงได้ และมีประสิทธิภาพช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 2 เท่า จึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มาตรฐานระดับโลก ในราคาที่สมเหตุสมผล

S 23609460

รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น

ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือ “โครงการพี่เลี้ยง” ประเภทชมเชย เป็นรางวัลคู่รัฐวิสาหกิจระหว่าง ปตท. และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมมือยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ในด้านต่างๆ สู่มาตรฐาน เป็นการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย ให้แข็งแรง และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายอรรถพล ระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ปตท. มุ่งสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปรับตัวได้ทันกับความท้าทายต่างๆ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

“ผมขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ปตท. ทั้งหน่วยราชการ คู่ค้า พันธมิตร ลูกค้า และประชาชน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในความสำเร็จครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของบุคลากร ปตท. ทุกคน โดย ปตท. ขอเป็นฟันเฟืองในการร่วมขับเคลื่อนประเทศ และยืนหยัดในการสร้างคุณค่าต่อสังคมไทย ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติต่อไป”

อ่านข่าวเพิ่มเติม