ดูหนังออนไลน์
Economics

24 คำถาม ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ จบทุกข้อสงสัย อ่านที่นี่เลย!

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตอบชัด 24 คำถามทุกข้อสงสัย “ธนาคารออมสิน” เปิดให้ลงทะเบียนกู้เงิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกันการกู้เงิน

ธนาคารออมสิน : สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo) ตอบ 24 คำถาม จบทุกข้อสงสัย อ่านที่นี่เลย!

1. สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) คืออะไร?

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีหลักเกณฑ์เดียวกันกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ซึ่งลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำสัญญากู้เงิน ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง MyMo โดยไม่ต้องไปติดต่อสาขา

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

2. วัตถุประสงค์ของการกู้คืออะไร?

 • เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้มีรายได้ประจํา / บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา / ภัยทางเศรษฐกิจ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงิน
 • เพื่อใช้ในการลงทุน ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนสํารอง สําหรับการดํารงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ

3. ใครขอกู้ได้บ้าง?

เป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่มี MyMo และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ผู้มีรายได้ประจำ

พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

ผู้มีอาชีพอิสระ

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
หมายเหตุ: ลูกจ้าง / พนักงานของธนาคารออมสิน และ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถกู้ได้

4. วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย?

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน รายละไม่เกิน 50,000 บาท

5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไร?

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

6.ใช้หลักประกันเงินกู้อะไร?

ไม่มีหลักประกันสินเชื่อ

7. ค่าธรรมเนียม?

ธนาคาร ยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้บริการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

8. สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อฯ ผ่าน MyMo ได้ถึงเมื่อไร?

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการฯ

9. กรณีลงทะเบียนเพื่อขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ผ่าน website ธนาคาร สามารถยื่นขอกู้ผ่าน MyMo ได้หรือไม่?

หากยังไม่เคยได้รับการอนุมัติสินเชื่อฯ ดังกล่าว สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้

10. ต้องเตรียมเอกสาร / ข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)?

ใช้เพียงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน โดยลูกค้าไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ เพิ่มเติม แต่ต้องมี e-mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Contract)

11. ระยะเวลาการผ่อนชำระ?

ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) โดยปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

12. ระยะเวลาการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก หมายถึงการชำระหนี้อย่างไร?

ลูกค้าไม่ต้องส่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 งวดแรก เริ่มชำระเงินงวดในงวดที่ 7

13. ระหว่างปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกธนาคารคิดดอกเบี้ยหรือไม่?

ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามปกตินับตั้งแต่วันจ่ายเงินกู้

14. หากลูกค้าประสงค์ไม่ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก สามารถทำได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ แต่หากลูกค้าประสงค์จะชำระในช่วงปลอดชำระหนี้สามารถทำได้ล่วงหน้าไม่เกิน 1 งวด

15. ลูกหนี้ที่เข้ามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 (พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้หรือไม่?

สามารถขอกู้ได้

16. ลูกหนี้ที่เข้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้หรือไม่?

ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน MyMo ได้

17. ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกลุ่มใด ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้?

 • ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคาร หรือลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ปิดบัญชีสินเชื่อเกิน 3 ปี
 • กรณีที่ลูกค้ายังเป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

18. บุคคลในครอบครัวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่?

สามารถขอกู้ได้ แต่ต้องมีแหล่งที่มาของรายได้แยกกันอย่างชัดเจนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

19. ช่องทางการชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานราก?

ลูกค้าสามารถชำระสินเชื่อได้ 3 ช่องทาง

 • หักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo
 • ชำระด้วยตนเองผ่านธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

การทำรายการขอกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

20. ขั้นตอนการขอกู้ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สามารถทำธุรกรรม ผ่าน MyMo มีรายละเอียด ดังนี้

 • เข้าเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
 • เลือกวงเงินขอกู้ที่ต้องการ
 • กดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต – กรอกรหัส OTP
 • รอการแจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 24 ชม. โดยหน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “อยู่ในระหว่างพิจารณา”

21. แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อฯ ผ่านช่องทางใด?

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน MyMo และ ส่งข้อความสั้น (SMS) โดยมีข้อความดังนี้ กรณีผ่านการพิจารณา “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม” กรณีไม่ผ่านการพิจารณา “คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”

22. เมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อแล้วต้องทำอย่างไร?

จะต้องเข้าไปทำรายการ (ทำสัญญา) ใน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดย

 • เข้าใช้งาน MyMo ไปที่เมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “คุณผ่านการพิจารณา” ให้กด “ถัดไป”
 • ระบบจะสร้างสัญญากู้เงินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและกด “ยอมรับ”
 • ใส่รหัสผ่าน MyMo (Passcode) และ ใส่รหัส OTP
 • ระบบงานจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีหลัก (Primary Account)

23. เมื่อทำสัญญาบน MyMo เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินกู้เมื่อไร?

จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักใน MyMo

24. ถ้าไม่ได้เข้า MyMo เพื่อยอมรับสัญญาสินเชื่อภายใน 7 วันจะเป็นอย่างไร?

ระบบจะแจ้งเตือน “คำขอหมดอายุ” ลูกค้าจะต้องดำเนินการสมัครใช้บริการสินเชื่อฐานรากใน MyMo ใหม่อีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK