ดูหนังออนไลน์
Economics

กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ รับทุน ร่วมสร้าง ‘เครือข่ายพลังงานสะอาด’

กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ รับทุนสนับสนุน งบประมาณ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการ  ภายใต้ธีม “Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของทุกคน” มั่นใจ ทุกโครงการตอบโจทย์ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านพลังงานไฟฟ้า ครบทุกมิติ พร้อมเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ประชาชน เข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลด้าน พลังงานไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้มีการจัดสรรงบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(5) เพื่อดำเนินการส่งเสริมสังคม และประชาชน ให้มีความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วม ทางด้านไฟฟ้า ซึ่งได้เปิดให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร และสื่อมวลชน เข้าร่วมขอรับทุนสนับสนุน เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย ในการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ด้าน พลังงานไฟฟ้า พร้อมเชื่อมโยงและสื่อสารองค์ความรู้ ให้กับภาคสังคม และประชาชน ตามกรอบนโยบาย ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. กำหนดไว้นั้น

กกพ.

ในปี 2563 มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้ทุนสนับสนุนทั้งหมด 26 โครงการ จากผู้เสนอทั้งหมด 163 โครงการ ภายใต้งบประมาณ รวมจำนวน 476,467,867 บาท แบ่งเป็น

  • ผู้รับทุนประเภท โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 14 โครงการ
  • ผู้รับทุนประเภท โครงการทั่วไป (Open Grant) จำนวน 12 โครงการ

ปีนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการสื่อสารภายใต้แนวคิด “Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ที่ต้องการสื่อ ถึงภาพความสำคัญ และประโยชน์ของ พลังงานสะอาด ที่ไม่ใช่ต่อผู้ใช้โดยตรง แต่ยังครอบคลุมถึง ประชาชนโดยส่วนรวม

กกพ.

ภายใต้การสื่อสาร 6 ประเด็นหลัก

  • พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Power)
  • พลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste to energy)
  • พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass)
  • พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)
  • การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
  • การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

IMGL3407 2

แนวคิด Clean Energy For Life เป็นแนวคิด ที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 7 ที่กำหนดไว้ เรื่องสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ของโครงการปี 2562  ซึ่งได้ปูพื้นฐานด้านทฤษฎีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดเอาไว้

แต่ในปีนี้ จะเป็นการมุ่งเน้นไปสู่ การขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ

กกพ.

ดร. บัณฑูร  ระบุว่า ทั้ง 26 โครงการ ต่างมีจุดเด่น และจุดแข็ง ที่จะสานพลังเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการร่วมกันพัฒนา และสร้างฐานข้อมูลเรื่อง พลังงานไฟฟ้า ที่จะเชื่อมโยงให้เข้าถึงประชาชน และเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ ที่จะผลักดันให้แนวคิด Clean Energy for Life ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึง พลังงานสะอาด ได้ใช้พลังงานสะอาด นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนเชิงรุก ที่ผสมผสาน ทั้งภาคปฏิบัติ และการสร้างองค์ความรู้ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม โดยการร่วมระดมทุน ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ

การลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรม และเทคโนโลยี พลังงานสะอาด รวมถึง การสร้างสรรค์ความรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่  ดึงพลังคนรุ่นใหม่ มาเป็นแรงสำคัญ ในการผลักดัน ให้สังคมหมุนเปลี่ยนตาม ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ตอบโจทย์ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก คือ เกิดการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ของประเทศ อย่างยั่งยืน ไปจนถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดผลกระทบปัญหาโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาคมโลก

S 41427005

อ่านข่าวเพิ่มเติม