ดูหนังออนไลน์
Economics

วันเดียวเท่านั้น! กาญจน์ผ่อนปรน เปิด ‘ด่านเจดีย์สามองค์’ ชั่วคราว

กาญจนบุรี ผ่อนปรน เปิด  ด่านเจดีย์สามองค์ ชั่วคราว ในวันพรุ่งนี้ (27 ต.ค.)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการ ที่ต้องส่งออก และนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทางนี้ 

วันนี้ (26 ต.ค.)  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 43.6/2563 เรื่อง มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค ระบุว่า

เปิด ด่านเจดีย์สามองค์ ชั่วคราว

อนุสนธิคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3719/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางเข้มาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สมองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3967/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563  เรื่อง ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สมองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4205/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน ที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับมีผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้รับผลกระทบ หลังจากการระงับการเดินทา เข้า -ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกและนำเข้าสินค้า ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ถ้าหากปล่อยไว้เนิ่นนาน จะทำให้สินค้าเสียหาย

เปิด ด่านเจดีย์สามองค์ ชั่วคราว

ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม อาศัยอำนาจตามมาตรา 35(1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

และเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อกำหนด ออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) ข้อ 1 (3)

จึงผ่อนผัน มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน เพื่อการส่งออก และนำเข้า สินค้าอุปโภคและบริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยให้มีการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค เฉพาะวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

และอนุญาตให้เปลี่ยนถ่ายสินค้า เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สมองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สมองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว)

โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทวงสาธารณสุขและข้อปฏิบัติ ด้านสุขอนามัย ในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ การ เปิด ด่านเจดีย์สามองค์ ชั่วคราว จำกัดเฉพาะวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.เท่านั้น

404392

อ่านข่าวเพิ่มเติม