Economics

เช็คล่วงหน้า! ตาราง ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ พฤศจิกายน 2563

ความช่วยเหลือรายการสุดท้ายสำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ในเดือนนี้ ได้โอนเข้าครบแล้วในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

The Bangkok Insight จึงชวนมาเช็คตารางเงินเข้าเดือนใหม่ พฤศจิกายน 2563 ว่า มีความช่วยเหลืออะไรและเงินเข้าวันไหนบ้าง

บัตรคนจน พฤศจิกายน 2563

“บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” พฤศจิกายน 2563

ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีทั้งหมด 6 รายการ ในจำนวนนี้มี 2 รายการที่สามารถกดเงินสดได้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติมจำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงิน 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

5.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

6.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม