Economics

‘ขึ้นทะเบียนเอ็นจีโอ’ คัดคนร่วมเวทีรับฟังความเห็นโครงการพลังงาน


มนูญ ศิริวรรณ
มนูญ ศิริวรรณ

วางโครงสร้างคณะกรรมการภาคประชาสังคม 11 คนจากองค์กรผู้บริโภค-ผู้ประกอบการ-ผุู้ทรงคุณวุฒิ-พลังงานเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน พร้อมวางกลไกขึ้นทะเบียนเอ็นจีโอคัดคนเข้าร่วมแสดงความเห็นในเวทีต่างๆอย่างเป็นทางการ 

นายมนูญ ศิริวรรณ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันกำลังมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคมแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งกรรมการ มี 11 คน มาจาก  องค์กรผู้บริโภค 3 คน ผุู้ประกอบการ 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และตัวแทนกระทรวงพลังงาน 2 คน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะด้านพลังงานต่อรัฐอย่างเป็นทางการ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

ขณะเดียวกันกำลังวางแนวทางร่วมกระทรวงพลังงาน เพื่อลงทะเบียนเอ็นจีโอที่จะเข้ามาในกระบวนการรับฟังความเห็นในโครงการต่างๆ โดยจะวางระบบการขึ้นทะเบียน  เพื่อแสดงประวัติส่วนตัว สังกัด และที่มาของการได้รับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

“ในกรณีเอ็นจีโอต้องการแสดงความเห็น ต้องมาขึ้นทะเบียนเปิดเผยประวัติต่างๆ องค์กรสังกัด และที่มาของเงินทุกสนับสนุน  จึงจะเข้าสู่เวทีรับฟังความเห็น ที่ความเห็นนั้นจะถูกบันทึกอย่างเป็นทางการ  ที่ทุกฝ่ายจะรับฟัง และนำไปปรับปรุงแก้ไข แต่หากไม่เข้ากระบวนการนี้ ยังคงเป็นแบบม็อบประท้วงคัดค้านอยู่นอกห้องเหมือนเดิม ความเห็นจะไม่เข้าสู่กระบวนการรับฟังอย่างเป็นทางการ”

นายมนูญ บอกว่า แนวทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปพลังงานด้านที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการพลังงาน ที่ต้องการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก เพื่อลดข้อขัดแย้งในสังคม  ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปมีข้อเสนอการสร้างความโปร่งใสในทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะเอ็นจีโอเท่านั้น ในภาครัฐ มีข้อเสนอเรื่องการนั่งในตำแหน่งเป็นกรรมการในหน่วยงาน หรือองค์กรที่อาจขัดกันของผลประโยชน์ เป็นทั้งผู้กำกับนโยบายและผู้ปฏิบัติ

ส่วนผู้ประกอบการต้องมีธรรมาภิบาลเช่นเดียวกัน เช่นให้เปิดเผยข้อมูล หากไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลโดยให้เหตุผลว่าเป็นความลับทางการค้า ต้องระบุในสัญญาอย่างชัดเจนเท่านั้น