Economics

‘รมว.เกษตรฯ’ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

“รมว.เกษตรฯ” ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วางแผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองกลาย และระบบส่งน้ำไปยังฝายคลองคูถนน และประตูระบายน้ำปิดกั้นคลองกลาย หวังบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกด้านการเกษตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำคลองกลาย ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ตามที่ราษฎรในเขตตำบลตลิ่งชัน ตำบลสระแก้ว และตำบลกลาย ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำในคลองกลาย ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลัก ปริมาณน้ำจืดน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และปัญหาการรุกตัวของน้ำทะเลเป็นประจำทุกปี

เฉลิมชัย168631

กรมชลประทาน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรนั้น โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 จึงได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศและสภาพปัญหา ซึ่งราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งและการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานจึงมีแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลาย ระยะเร่งด่วน ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองกลาย และระบบส่งน้ำไปยังฝายคลองคูถนน และประตูระบายน้ำปิดกั้นคลองกลาย จึงได้จัดทำรายงานศึกษาโครงการเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษารายละเอียด ออกแบบและก่อสร้าง หากมีการดำเนินการแล้วเสร็จ จะสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ คือ

  1. ระยะเร่งด่วน สามารถสูบน้ำไปเติมฝายคลองคูถนนในช่วงฤดูแล้ง
  2. เพิ่มปริมาณความจุเก็บกักในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกลาย
  3. สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ของลุ่มน้ำคลองกลาย ในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ตำบลตลิ่งชันและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรให้มีน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
  4. บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
  5. ช่วยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกาย
  6. ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในบริเวณคลองกลาย
  7. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ สำหรับให้ราษฎรในพื้นที่โครงการได้บริโภคและทำการประมง

“การแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ มีแผนดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะยาวจะมีการสร้างพื้นที่เก็บน้ำให้คลองขนาดเล็ก ซึ่งทางกรมชลประทานได้มาดำเนินการสำรวจ และสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2565 โดยจะทำดำเนินการต่อเนื่องในแผนระยะสั้นและระยะกลางต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถช่วยแก้ไขน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำทะเลหนุนได้” นายเฉลิมชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีน้ำกินน้ำใช้ และใช้ในการทำการเกษตร จึงจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด และอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK