ดูหนังออนไลน์
Economics

จ่อออกพันธบัตร 3 หมื่นล้าน! ระดมทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด

“สบน.” จับมือ ADB และ รัฐวิสาหกิจ ออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เตรียมจะออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เช่น การขจัดความยากจน การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น

เงิน24763

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นระดับ 2 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระยะยาว

ทั้งนี้ สบน. จะดำเนินการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดจำหน่าย 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยแบ่งเป็นการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งเป็นโครงการการขนส่งที่สะอาด (Clean Transportation) อันจะมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะทางอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

112667816 1431604217044890 2733405264710689339 o

รวมถึงจะมีการออกพันธบัตรภายใต้ พ.ร.ก.แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในสังคม ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ตลอดจน สบน. ยังมีแผนที่จะออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่จะพัฒนาตลาดพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนให้มีสภาพคล่องสูงและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน

นอกจากนี้ สบน. ยังได้ร่วมสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการออกพันธบัตรสำหรับการดำเนินโครงการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะนำร่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการเคหะแห่งชาติ ที่มีแผนจะออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสังคม เป็นครั้งแรก ภายในปีงบประมาณ 2563 นี้

ทั้งนี้ สบน. พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐวิสาหกิจอี่นๆ ที่มีแผนจะออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะต่อไปอีก

อ่านข่าวเพิ่มเติม