ดูหนังออนไลน์
Business

‘ซีพีเอฟ’ ชู ‘ระบบตรวจสอบย้อนกลับ’ เพิ่มโปร่งใสซื้อ ‘ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์’

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังร่วมบริษัทในเครือซีพี ยกระดับเข้ม นโยบายรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่บุกรุกป่า ตอกย้ำ ทำธุรกิจ ร่วมพัฒนาเกษตรกร และคู่ค้าโตไปด้วยกัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยยกระดับ “ระบบตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งที่มาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” สนับสนุนให้คู่ค้า มีส่วนร่วม ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อความแม่นยำ และโปร่งใสยิ่งขึ้น ตอกย้ำการทำธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และคู่ค้าเติบโตไปด้วยกัน

ซีพีเอฟ

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบ อาหารสัตว์ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาแหล่งผลิต เพิ่มคุณค่าสินค้าเกษตร และธุรกิจการค้า สินค้าเกษตรแปรรูป สู่ผู้บริโภคในระดับโลก ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้ซีพีเอฟ กล่าวว่า การประกาศรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง และใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Corn Traceability) ดำเนินการมา ตั้งแต่ต้นปี 2559

การกระทำดังกล่าว เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ การจัดหาวัตถุดิบ ทางการเกษตร จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีฐานข้อมูล ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้อง ตามนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน

ไพศาล เครือวงศ์วานิช

พร้อมทั้งเดินหน้า ขับเคลื่อน นำระบบบริหาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ระบบ GPS เพื่อติดตามรถขนส่ง รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มีความถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น

ในการยกระดับ ระบบตรวจสอบย้อนกลับดังกล่าว บริษัทได้รับความร่วมมือ จากคู่ค้าธุรกิจ และผู้รวบรวมข้าวโพด ติดตั้งระบบ GPS Tracking บนรถขนส่งทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อใช้ติดตามข้อมูล แบบ real time สำหรับการขนส่งข้าวโพด เข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ ในเขตประเทศไทย ได้ครบ 100% ทำให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ มีความแม่นยำ และโปร่งใสยิ่งขึ้น ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน

ซีพีเอฟ

ระบบดังกล่าว ยังจะช่วยให้บริษัท สามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัว และประสิทธิภาพการขนส่งให้แก่คู่ค้าอีกด้วย

ซีพีเอฟ ยังได้เริ่มนำระบบตรวจสอบย้อนกลับดังกล่าว ไปขยายผล ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ซีพีเอฟ   และกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประกาศรับซื้อผลผลิตข้าวโพด จากแหล่งผลิต ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง ในประเทศเมียนมา ภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้น

เกษตรกรมอบความมั่นใจ ให้กับโรงงานอาหารสัตว์ซีพี เขตประเทศเมียนมา และร่วมลงชื่อ เพื่อขึ้นทะเบียน ตามการกำหนดมาตรฐานการรับซื้อ จากแหล่งผลผลิตข้าวโพด ที่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ ยังได้มุ่งเน้น การสร้างพันธมิตร ในห่วงโซ่การผลิตอาหาร ทั้งคู่ค้าธุรกิจต่อเนื่อง จนถึงเกษตรกร เพื่อให้เติบโตไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2558

บริษัทดำเนินการส่งเสริมเกษตรกร ให้มีความรู้สมัยใหม่ ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตลดลง พัฒนาผลผลิต ที่มีคุณภาพ สามารถขายตรง ให้กับโรงงานอาหารสัตว์ได้ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก ที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ย การใช้สารเคมีที่เหมาะสม รวมทั้งกระบวนการจัดการ หลังเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพ ของผลผลิต

ในปี 2563 นี้ บริษัทมีเป้าหมาย ที่จะขยายผล โครงการในพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว และสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรทั้งสิ้น 1,000 ราย พื้นที่เพาะปลูก 30,000 ไร่

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมมือกับ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินแผนงานโครงการ ความร่วมมือพัฒนาคู่ค้า สู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถของคู่ค้า ในหลากหลายธุรกิจ และผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในห่วงโซ่อุปทาน มีการบริหารจัดการแรงงาน ด้วยความรับผิดชอบ และถูกต้องตามกฎหมาย  ผลักดันให้ผู้ประกอบการ ได้การรับรองมาตรฐาน แรงงานไทยอีกด้วย เป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกองค์ประกอบหนึ่ง ของนโยบายการจัดหา อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team