Economics

อนุรักษ์มรดกโลก! สั่งส่งแบบ ‘สถานีไฮสปีดอยุธยา’ ให้กรมศิลป์ตรวจก่อนสร้าง

อนุรักษ์มรดกโลก! “กรมรางฯ” สั่งส่งแบบ “สถานีไฮสปีดอยุธยา” ให้กรมศิลป์ตรวจ เตรียมสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนลงมือสร้าง

วันนี้ (25 มิ.ย. 63) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับรูปแบบ สถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา

S 1179663

นายสรพงศ์ เปิดเผยว่า ขร. ได้จัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ไม่บดบังทัศนียภาพอันงดงามและทรงคุณค่าของพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว

ในที่ประชุมฯ ครั้งนี้ได้มีมติมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รับความเห็นของผู้แทนกรมศิลปากรไปนำเสนอรูปแบบสถานี พร้อมทั้งนำส่งรูปแบบสถานีอยุธยาให้กรมศิลปากร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของกรมศิลปากรพิจารณา และให้สำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการฯ ก่อนการดำเนินการก่อสร้างสถานีต่อไป  เนื่องจากอาคารสถานีที่จะก่อสร้างใหม่ แม้จะอนุรักษ์อาคารสถานีเดิม แต่เป็นลักษณะการสร้างล้อมรอบอาคารเดิมซึ่งถือเป็นอาคารโบราณสถานประเภทหนึ่ง

fig 06 11 2019 07 51 47

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นพ้องกันให้คงที่สร้าง และขนาดความสูงของสถานีตามรูปแบบสถาปัตยกรรมบริเวณเดิม แต่ให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณสถานที่จะก่อสร้าง และ บริเวณท่าน้ำหน้าสถานีรถไฟ เพื่อบริหารจัดการการก่อสร้างแนวอนุรักษ์ รวมถึงปรับปรุงหน้าสถานีตั้งแต่แนวท่าน้ำให้มีลักษณะสวนทางโบราณคดีและให้มีที่จอดรถเท่าที่จำเป็น โดยให้จอดรถบริเวณด้านหลังสถานีแทน

อ่านข่าวเพิ่มเติม