Economics

‘แบงก์ชาติ’ แจงหนี้สินของ ‘ธปท.’ 6 ล้านล้านบาท ไม่ใช่หนี้สาธารณะ!

“แบงก์ชาติ” แจงหนี้สินของ “ธปท.” 6 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ “หนี้สาธารณะ” ที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษี ระบุเป็นหนี้สินในงบการเงินของ ธปท.

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของ ธปท. มูลค่า 6 ล้านล้านบาท เป็นหนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีในระยะต่อไปนั้น
ขอเรียนว่า รายงานดังกล่าวเป็นการแสดงรายการงบการเงิน ของ ธปท. ที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง เช่น เมื่อระบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกิน ธปท. จะออกตราสารหนี้ เพื่อดูดซับสภาพคล่องเข้ามาเก็บไว้ที่ ธปท. ในทางตรงกันข้ามหากระบบการเงินต้องการสภาพคล่อง ธปท. ก็จะลดยอดการออกตราสารหนี้เพื่อปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาดการเงิน โดยสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินตามบทบาทหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศในช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้น หนี้สินที่ปรากฏจะมีรายการคู่ขนานที่เป็นด้านสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วย

1591958788782

ทั้งนี้ หนี้สินในงบการเงินของ ธปท. เช่นเดียวกับธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ไม่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ แต่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคารกลาง ที่สะท้อนกิจกรรมในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน

ราชกิจจา126631 T 0037 002 T 0037 003

อ่านข่าวเพิ่มเติม