ดูหนังออนไลน์
Economics

รู้ยัง!! ประกันสังคมพร้อมเยียวยาผลกระทบ ‘โควิด’ หากถูกกักตัว 14 วัน

ประกันสังคมพร้อมจ่ายชดเชยผลกระทบ ‘โควิด’ หากถูกกักตัว 14 วัน แนะลงทะเบียนผ่านเว็บ www.sso.go.th

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม แถลงรายงานประจำวันว่า แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย มติครม.ให้แก้กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยให้แก้ไขคำให้ครอบคลุมถึงภัยที่เกิดจากโรคโควิด-19 เช่น กรณีกักตัว 14 วัน จากการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ประกันสังคมจะจ่ายเงิน 50% หรือกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

ลงทะเบียนว่างงาน

ทั้งนี้ ได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้

อย่างไรก็ตาม กรณีการว่างงานจากการเลิกจ้าง หรือนายจ้างหยุดกิจการ ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากกรณีว่างงานไม่เกินระยะเวลา 200 วัน กรณีลูกจ้างลาออกจะได้รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้างไม่เกินระยะเวลา 90 วัน แต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นคนว่างงาน และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้งในเว็ปไต์ของสำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางในการติดต่อประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม เช่น ช่องทาง ไปรษณีตอบรับ ส่งทางโทรสาร ทางอีเเมล หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ของแต่ละจังหวัด

29Mar Umemployed01

29Mar Umemployed02