ดูหนังออนไลน์
Economics

เปิดรายละเอียด ‘ลงทะเบียนว่างงาน’ ในระบบประกันสังคม


การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล มีแรงงานจำนวนมากได้รับผลกระทบ ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จึงมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีกว่า 16 ล้านคน ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเป็นเวลา 2 ปี

25Mar Unemployed

โดยผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 6 เดือน มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานใน 3 กรณี ดังนี้

1.กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน 70% ของค่าจ้างเฉลี่ย ครั้งละไม่เกิน 200 วัน

2.กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

3.กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ได้แก่

  • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ได้รับเงินทดแทน 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
  • กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ได้รับเงินทดแทน 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

flow1

ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายดังกล่าว ควรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับสำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน หลังจากมีสถานะเป็นผู้ว่างงาน มิเช่นนั้นจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ไม่เต็มจำนวน

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานผ่านทางเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index โดยกรณีขึ้นทะเบียนเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นให้กรอกรายละเอียดและบันทึกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน

0000fsd4sd564f

จากนั้นให้ผู้ประ่กันตนพิมพ์ข้อมูลและนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว, สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์, หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) (ถ้ามี) และหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากกงาน (ถ้ามี) ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศที่สะดวก

flow2

เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินทดแทนผ่านทางเลขบัญชีที่ให้ไว้ โดยสำนักงานประกันสังคมจะนัดให้รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ทุกเดือน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถรายงานตัวก่อนหรือหลังวันนัดหมาย 7 วัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต เป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย