Economics

แจง ‘สหกรณ์ฯ รถไฟ’ ไม่จ่ายหนี้ เหตุสัญญา ‘ไร้ผลผูกพัน’


ตามที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มีปัญหาการทุจริตทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถส่งชำระหนี้ให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้จำนวน 15 สหกรณ์ได้ ตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งมีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการเจรจาปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้ต่าง ๆ lและทำบันทึกข้อตกลงในการชำระหนี้ เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด สามารถดำเนินกิจการได้และชำระต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ได้ ต่อมาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ปฏิเสธ การชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 5 แห่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ดังกล่าว นั้น

GettyImages 1170260099

​กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้ว่า ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ยังคงบริหารงานได้ตามปกติ และมีสภาพคล่อง เดือนละ 50 ล้านบาท และยังสามารถปล่อยกู้กับสมาชิกได้ แต่การถอนเงินฝากจะขอความร่วมมือทำได้ไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝากไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเงินทุนหมุนเวียน

​ส่วนกรณีที่ 15 สหกรณ์ นำเงินมาฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด นั้น เบื้องต้นได้ชำระคืนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท จากหนี้ทั้งหมด 1.8 พันล้านบาท และในการปฏิเสธการชำระหนี้ มิได้ส่งผลกระทบ ต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง ซึ่งสามารถแยกเป็นแต่ละกรณีได้ ดังนี้

สหกรณ์เจ้าหนี้ ที่ไม่ได้ถูกปฏิเสธการชำระหนี้จำนวน 10 สหกรณ์  ​

ยังได้รับคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย และได้รับชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันไว้ ได้แก่

เจ้าหนี้เงินฝาก 9 สหกรณ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน กพ. จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด

เจ้าหนี้เงินกู้ 1 สหกรณ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด

สหกรณ์เจ้าหนี้ที่ถูกปฏิเสธการชำระหนี้เงินกู้ 5 สหกรณ์

สหกรณ์เจ้าหนี้กลุ่มนี้ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ทั้งการฝากเงิน และให้เงินกู้ โดยในส่วนของเงินฝากยังได้รับคืนพร้อมดอกเบี้ยตามบันทึกข้อตกลง แต่ถูกปฏิเสธการชำระหนี้เงินกู้ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เห็นว่าสัญญาไม่มีผลผูกพัน เนื่องจากกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่ลงนามในสัญญาไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจตามข้อบังคับ

สหกรณ์เจ้าหนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

สหกรณ์เจ้าหนี้ที่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด แล้ว 3 แห่ง

 • สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 100% ของยอดหนี้ ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2562 มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกได้
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไท จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 50% ของยอดหนี้ ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2562 มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกได้
 • สหกรณ์ออมทรัพย์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างปิดบัญชี

สหกรณ์เจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด 2 แห่ง

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 20% ของยอดค้างชำระ 12 เดือน ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2562 มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกได้
 • สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างปิดบัญชี

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความเห็นกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 2 แห่งที่ยังไม่ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ว่าควรดำเนินการยื่นฟ้องให้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการชำระหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด