Economics

‘พลังงาน’ จับมือ IEA พัฒนา 8 ด้าน รับพลังงานสะอาด

“พลังงาน” จับมือ IEA  พัฒนา 8 ด้าน รองรับยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดในอนาคต เน้นกระชับความร่วมมือเทคโนโลยี-นวัตกรรม 

S 90341424
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าคณะกระทรวงพลังงาน กล่าวในการร่วมประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency (IEA) Ministerial Meeting 2019) ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นเตรียมพร้อม รองรับยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานโดยสนับสนุน ให้เกิดการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน ​

นอกจากนี้ในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ไทยมีบทบาทผลักดันเป้าหมายพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานในอาเซียนผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ อาทิ การศึกษาการควบรวมพลังงานทดแทนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน การพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศในอาเซียน เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก IEA

S 90341426

ในที่ประชุมนายกุลิศเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาภาคพลังงานร่วมกับ IEA และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ IEA ในอนาคต โดยไทยพร้อมจะมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ร่วมกับ IEA เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพลังงานเพื่อความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

​สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้หารือร่วมกันระหว่างผู้นำด้านพลังงานระดับสูงในประเด็นสำคัญระดับโลกด้านพลังงาน อาทิ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งรวมไปถึงการขยายตัวของตลาด LNG ในอนาคต แนวทางการส่งเสริมให้เกิดระบบพลังงานที่ทันสมัย เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งหารือแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก IEA และการขยายความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรต่างๆ อย่างกว้างขวาง

S 90341427

​นอกจากนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร. Fatih Birol ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ได้ลงนามร่วมกันในแผนการดำเนินงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 (Joint Work Programme between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the International Energy Agency 2020-2021) ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564

​ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานจะประกอบไปด้วยความร่วมมือในประเด็น 8 ด้าน ดังนี้

1) ข้อมูล และสถิติพลังงาน

2) ความมั่นคงทางพลังงาน และการรองรับสภาวะฉุกเฉินทางพลังงาน

3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4) พลังงานไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน

5) เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

6) ก​ารทบทวนนโยบายพลังงาน และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

7) การเยือนระดับสูง

8) การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ

S 90341422