Economics

โยน ‘วิษณุ-ศักดิ์สยาม’ หาทางออกปมโฮปเวลล์ ย้ำต้องรอบคอบ!


“นายกรัฐมนตรี” สั่ง “วิษณุ-ศักดิ์สยาม” หาทางออกกรณี “โฮปเวลล์” ย้ำต้องรอบคอบ เหมาะสม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีพบหลักฐานการลงนามสัญญาสัมปทานรถไฟยกระดับของกระทรวงคมนาคมที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโฮปเวลล์ที่มีคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และรัฐบาลชุดนี้จะจ่ายเงินชดเชยให้บริษัทโฮปเวลล์ตามที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาหรือไม่ว่า มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้รอบคอบ

ประยุทธ์312623 1

“ให้หาทางออกที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง” นายกรัฐมนตรี กล่าว