Economics

‘สกพอ.’ เตรียมจัดสัมมนานอกรอบอาเซียน ซัมมิต โชว์แนวคิดแก้ปัญหาขยะ ‘พื้นที่อีอีซี’

สกพอ.เตรียมจัดประชุมนอกรอบเวทีอาเซียน ซัมมิต เผยแพร่แนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะ และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน  ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

S 157704197

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เตรียมจัดงานประชุมสัมมนา  “ASEAN summit’s side event on Circular Economy, Waste Management and Sustainability” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  เพื่อเผยแพร่ต้นแบบการดำเนินงานเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy)  และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)  เน้นย้ำการพัฒนาบนพื้นฐานความยั่งยืน รวมถึงเป็นขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างเมืองอุตสาหรรมเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนโดยให้พื้นที่อีอีซีเป็นต้นแบบ

นอกจากนี้ ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอีอีซี ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดำเนินโครงการนี้ในอนาคต รวมถึงการมีส่วนร่วมและร่วมกันเปลี่ยนขยะ หรือของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นว่า เมื่อปีที่แล้วประเทศไทยมีขยะรวมกันทั้งหมดมากถึง 27.93 ล้านตัน หรือคิดเป็นปริมาณ 76,520 ตันต่อวัน เฉลี่ยคนไทยทิ้งขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อีอีซี มีปริมาณขยะมากถึง 967.8 ตันต่อวัน หรือเทียบได้กับรถบรรทุกสิบล้อจำนวน 200 คัน ขยะจึงเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่

จังหวัดระยองเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระยองเป็น 1 ใน 3 จังหวัดพื้นที่อีอีซี  เมืองก็จะถูกพัฒนามากขึ้นในอนาคต จึงคาดว่าจะทำให้เกิดปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มมาก ขึ้นไปด้วย

S 157704202

ในการรองรับการเติบโตของเมืองนั้น จังหวัดระยองได้รับความร่วมมือจาก ปตท. เข้ามาสนับสนุนการจัดการปัญหาขยะในรูปแบบของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน สามารถแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น และมาพัฒนาเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นับเป็นจังหวัดต้นแบบของการบริหารจัดการขยะ  ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรซึ่งทางโครงการบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้ดูแลได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 สามารถบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้าขยะบนพื้นที่ 429 ไร่ ในตำบลน้ำข้อ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นความร่วมมือของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกลุ่ม ปตท. อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดดำเนินการได้ปลายปี 2563 ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการขยะในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่อีอีซี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืนจะเกิดได้นั้นขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันบริหารจัดการ รวมถึงเมื่อนำปัญญา และการมีส่วนร่วมมาช่วยแก้ไขปัญหา ขยะก็จะกลับมาสร้างคุณค่า ในรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 480,000หน่วยต่อวัน หรือกว่า 14,400,000 หน่วยต่อเดือน สามารถจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้กว่า 38,000 ครัวเรือน