Economics

ประกาศล่าสุด! ‘การบินไทย’ ปรับเวลาทำการบินหนีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส

“การบินไทย” ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน 6 เที่ยวบินหนี “พายุไต้ฝุ่นฮากิบิส” แนะผู้โดยสารติดตามการปรับเวลาทำการบินใกล้ชิด

การบินไทย 700x525

การบินไทยแจ้งความคืบหน้าเวลาทำการบินไปโตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12-13 ตุลาคม จากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส โดยระบุว่า จากกรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ที่มีผลกระทบกับเที่ยวบินของการบินไทยไปญี่ปุ่น 4 จุดบิน ได้แก่ โอซากา นาโกยา และโตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) การบินไทยขอแจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินจากตารางการบินปกติของเที่ยวบินไปยังโตเกียว (นาริตะ) ของวันที่12 – 13 ตุลาคม ดังนี้

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 640 กรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 06.20 น. (เวลาท้องถิ่น)ของวันรุ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 02.40 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 641 โตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.00 น.

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 642 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 08.10 น. (เวลาท้องถิ่น)ของวันรุ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 03.40 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น.

5. เที่ยวบินที่ ทีจี 676 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 15.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6769 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.40 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.50 น. (เวลาท้องถิ่น)

6. เที่ยวบินที่ ทีจี 677 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.55 น. ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6779 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 19.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารติดตามการปรับเวลาทำการบินของเที่ยวบินข้างต้นอย่างใกล้ชิด จากเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย