Economics

‘กรมศุลฯ’ เคลียร์ปมร้อน ‘รับหิ้วของ’ ผ่านสนามบินไม่ถึง 2 หมื่นก็ต้องเสียภาษี

“กรมศุลกากร” เคลียร์ปมร้อน รับหิ้วของ ทางเครื่องบินไม่ถึง 2 หมื่นบาทก็ต้องเสียภาษี ประชาชนทั่วไปได้ยกเว้น 2 หมื่นบาท แต่ต้องไม่เข้าข่ายเป็นของต้องห้ามหรือต้องขอใบอนุญาต

ดิวตี้ฟรี สุวรรณภูมิ สนามบิน2

จากกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยบนโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สำหรับการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารทางเครื่องบินนั้น

กรมศุลกากรชี้แจงว่า ผู้โดยสารมีสิทธิ์นำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนทางเครื่องบิน โดยผู้โดยสารจะได้รับยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวเพื่อใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร, บุหรี่ 200 มวน, ซิการ์หรือยาเส้นรวมกันไม่เกิน 250 กรัม

แต่ของติดตัวดังกล่าวต้องไม่เข้าข่ายเป็นสินค้า 3 ประเภท ดังนี้

  • ของต้องห้ามเข้าประเทศ ได้แก่ ยาเสพติด บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า วัตถุลามกของละเมิดลิขสิทธิ์ ของเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
  • ของต้องกำกัด ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต ได้แก่ ยาและอาหารเสริม เครื่องสำอาง พืช สัตว์เลี้ยง โดรน อาวุธปืน
  • ของที่มีลักษณะทางการค้า

1654275

หากผู้โดยสารนำของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้จะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ก็ต้องเสียภาษีอากร ซึ่งผู้โดยสารสามารถมาสำแดงของเพื่อเสียภาษีอากร ที่ช่องตรวจมีของต้องสำแดง (ช่องแดง)

นอกจากนี้ หากของนั้นเป็นของต้องกำกัด ของนั้นต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยอัตราภาษีอากรนำเข้าจะแตกต่างกันตามชนิดและประเภทสินค้า เช่น กระเป๋า 20% นาฬิกา 5% เครื่องสำอาง 30% เข็มขัด 30% เป็นต้น และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มีวิธีการคำนวณ ดังนี้

  • ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า = อากรขาเข้า
  • (ราคาสินค้า + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ = อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1654276

หากผู้โดยสารท่านใดคิดว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือพบเห็นพฤติการณ์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร สามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านสะดวก ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน 1332, แอพพลิเคชั่น LINE ID:@customshearing

ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามโครงการ ระฆังศุลกากร ของแต่ละส่วนราชการที่ท่านใช้บริการ รวมถึงส่งไปรษณีย์มาที่กรมศุลกากร หรือส่ง E-mail มาได้ที่ [email protected] นอกจากนี้ท่านยังสามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ณ กรมศุลกากร หรือร้องเรียนผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี GCC 1111 รวมถึงหน่วยราชการอื่น เช่น ป.ป.ช. /สตง. หรือสื่อมวลชน

หากท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางเครื่องบิน ได้ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2561 หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินนั้น ๆ