Economics

‘ธปท.’ ประกาศให้ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดของสถาบันการเงิน

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน

วันหยุดธปท

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ออกประกาศเรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเป็นวันหยุดราชการนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันหยุดธปท2