ดูหนังออนไลน์
Economics

‘กรมบัญชีกลาง’ เผย 7 เดือนใช้จ่ายเงิน 65.69% เกินเป้า!

“กรมบัญชีกลาง” เผยผลการใช้จ่ายเงินรอบ 7 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 ใช้จ่ายแล้ว 1,970,651 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.69% ใช้จ่ายได้เกินเป้า

ญาณี แสงศรีจันทร์22

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 เม.ย. 62) งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,970,651 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.69% สูงกว่าเป้าหมาย 4.02% (เป้าหมาย 61.67%)

ทั้งนี้ แบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,599,530 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,354,928 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.92% สูงกว่าเป้าหมาย 3.25% (เป้าหมาย 64.67%) ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 370,977 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,961 ล้านบาท หรือคิดเป็น 66.73% สูงกว่าเป้าหมาย 5.86% (เป้าหมาย 51.67%)

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางยังคงให้ทีมเร่งรัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้มอบหมายให้ทีมเร่งรัดเฉพาะกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ได้และหาแนวทางในการแก้ไข รวมทั้ง ได้กำชับหน่วยงานให้ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณถูกพับไป

Siree Osiri OHO BANGKOK