Economics

เกษตรกรเฮ! เคาะ 2 โครงการช่วยเหลือ ‘ปุ๋ยคนละครึ่ง’ และ ‘ประกันภัยข้าว’ เช็กรายละเอียดที่นี่!

เกษตรกรเฮ! เคาะ 2 โครงการชวยเหลือ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ไม่เกินไร่ละ 500 บาท และ “ประกันภัยข้าว” 20.5 ล้านไร่ วงเงิน 1,569 ล้านบาท

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 2/2567 โดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ปุ๋ยคนละครึ่ง)

ปุ๋ยคนละครึ่ง

เห็นชอบปุ๋ยคนละครึ่ง ไม่เกินไร่ละ 500 บาท

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในรอบปีการผลิต 2567/68 ในราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน)

ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสั่งซื้อปุ๋ยและชีวภัณฑ์ได้จากแอปพลิเคชั่นที่กรมการข้าว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พัฒนาร่วมกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจรจาร่วมกับร้านค้าสินค้าเกษตร ให้ราคาปุ๋ยมีราคาถูกและให้กำหนดราคากลางให้เท่ากันทุกจังหวัด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมเร่งให้กรมการข้าวเร่งนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทันฤดูกาลผลิต

ปุ๋ยคนละครึ่ง

โครงการประกันภัยข้าว 20.5 ล้านไร่ วงเงิน 1,569 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยโครงการฯ ปี 67 ให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าว ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งโครงการ 20.5 ล้านไร่ ใช้วงเงินประมาณ 1,569.315 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้ขอให้ ธ.ก.ส. พิจารณาเงื่อนไขให้เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนวงเงินเต็ม 100% (จากเดิม ธ.ก.ส. รับประโยชน์ 40% และเกษตรกรรับประโยชน์ 60%) เพื่อนำเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป

ปุ๋ยคนละครึ่ง

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกค่าความชื้น 15% (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 67) มีราคาเพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อน ดังนี้ 1) ข้าวหอมมะลิ มีราคาเฉลี่ย 15,750 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,150 บาทต่อตัน หรือ 8 2%) ข้าวปทุมธานี มีราคาเฉลี่ย 15,300 บาทต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 3,950 บาท ต่อตัน หรือ 35 3%) ข้าวเจ้า มีราคาเฉลี่ย 12,150 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 2,050 บาท ต่อตัน หรือ 20% 4) ข้าวเหนียว มีราคาเฉลี่ย 14,200 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,100 บาท หรือ 8%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo