Economics

เพียงพอ เพื่อ พอเพียง

เพียงพอ เพื่อ พอเพียง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในการเกิดมาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม เราต่างปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น คงไม่มีใครอยากจะเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ แต่น่าเสียดายที่เราต่างคิดว่าเราไม่สามารถเลือกได้ แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรอันวิเศษเจตจำนงอิสระในการเลือก เราทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์ จะด่าทอ หรือว่าจะชื่นชม จะเกลียดชังหรือว่าจะให้อภัย จะเลือกทางสว่างหรือจะเลือกทางมืดมิด จะบินสูงหรือว่าจะลงต่ำ เราเลือกได้ทั้งนั้น แต่คนส่วนมากคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือก ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว การคิดแบบนั้น! ก็คือคุณได้เลือกไปแล้วเช่นกัน

พอเพียง

ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุข เราควรเข้าใจถึง ความหมายของคำว่า ความเพียงพอเพื่อพอเพียง ซึ่งเป็นหลักที่ตรงและสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายอย่างด้วยกัน นั่นก็คือ

  1. หลักธรรมการพึ่งพาตนเอง ( อตฺตา หิ อตฺต โน นาโถ)
  2. หลักธรรมความรู้จักพอประมาณ (อตฺตญฺญุตา)
  3. หลักธรรมเรื่องราวความสันโดษ ( สนฺตุฏฺฐิ ปรมํ ธนํ)
  4. หลักธรรมความเป็นผู้รู้จักใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต (ธมฺมญฺญุตา อตฺถญฺญุตา) และข้อที่สำคัญอีกข้อคือข้อ
  5. หลักธรรมเรื่องทางสายกลาง หรือ ความพอดี (มชฺฌิมปฏิปทา)

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความสุขและความสมดุลในการใช้ชีวิต ทางสายกลางคือทางเลือกของชีวิตที่จะนำไปสู่ความสุขในทุกๆด้าน และทุกมิติ ไม่มากไปไม่น้อยไป พอประมาณในการใช้ชีวิต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น สุข สงบ ร่มเย็นและพร้อมเมตตาแบ่งบันสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

ดังเช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตรพระราชทานแก่สังคมไทยตั้งแต่พุทธศักราช 2517 เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม หลักสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน นั้นเป็นหลักการที่มุ่ง “ความสุข” และ “ประโยชน์สุข” ของประชาชน และสังคมเป็นสำคัญ

ความสุข เป็นสภาวะทางจิตใจที่เป็นบวก เป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายนอก คือ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม และปัจจัยภายในคือ ระดับสติปัญญา วิธีคิด หลักคุณธรรม จริยธรรม ของบุคคลนั้น ประโยชน์สุข คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและนำมาซึ่งความสุข สงบ และเจริญก้าวหน้าของสังคมในทุกๆ ด้าน เพราะเมื่อทุกคนสามารถสร้างความสุขของตนเองได้ นั่นก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนให้เกิดความสุขมวลรวมของทุกๆคนในสังคม ในประเทศ ในโลก และในทุกสรรพสิ่ง

และเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราสามารถตระหนักรู้ ได้อย่างแท้จริงแล้วว่าเรามีพรวิเศษในการเลือกที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเลือก สิ่งดีๆที่สมดุลให้แก่ชีวิตของเรา ก็จงใช้พรนั้นเลือกความสุขและสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับตัวของเราเอง เพื่อให้ชีวิตของเราอยู่บนทางสายกลางแห่งความสมดุลเพียงพอเพื่อพอเพียง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่และเพื่อบรรลุเป้าหมายมวลรวมสู่ความสุขและประโยชน์สุขของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
ศิราณีตัวแม่ ผู้หลงไหลในการแก้ปัญหาให้ผู้คน และบอกเส้นทางที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิม