Economics

กรุงเทพโปรดิ๊วส ตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด สร้างความโปร่งใส

กรุงเทพโปรดิ๊วส ตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด สร้างความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดของบริษัทฯ ครอบคลุม คู่ค้า เกษตรกร และ โรงงานอาหารสัตว์ ของ ซีพีเอฟ ทั่วประเทศ โดยมีบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนชั้นนำ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับย้อนกลับข้าวโพด (Corn Traceability System) ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Third-party verifier)

ตรวจสอบ1

ผู้เชี่ยวชาญของอีอาร์เอ็มได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการใช้งานระบบจริงทุกขั้นตอน ครอบคลุม 4 หัวข้อหลัก คือ นโยบายการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน  การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดของบริษัท การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่ ขั้นตอนการลงทะเบียนสถานประกอบการคู่ค้า การซื้อขายข้าวโพดจากเกษตรกรและจากผู้รวบรวม จนถึง การขายข้าวโพดให้กับบริษัทฯ และการจัดการด้านข้อมูลกรณีเหตุสุดวิสัย เพื่อติดตามประเมินผลการทำงานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติตามหลักสากล ของระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร รวมถึงนโยบายของเครือซีพี ไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดจากพื้นที่รุกป่าและพื้นที่เผาแปลง อย่างเคร่งครัด

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส กล่าวว่า ขั้นตอนการใช้งานรวมถึงการจัดการข้อมูลในระบบตรวจสอบย้อนกลับมีรายละเอียด ที่ช่วยให้พ่อค้าสามารถเห็นข้อมูลของข้าวโพดที่รับซื้อจากเกษตรกรว่ามาจากแปลงไหน รวมถึงมีภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทมาตรวจว่ามาจากแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่าและไม่เผาแปลง การมีผู้เชี่ยวชาญของอีอาร์เอ็มลงพื้นที่ตรวจประเมินการใช้งานระบบช่วยให้พ่อค้าผู้ใช้งานจริงมีข้อมูลในการปรับปรุงขั้นตอนและขบวนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดให้เป็นไปตามมาตรฐานของซีพีได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น

shutterstock 1934905055

หลังจากการตรวจประเมิน ทางอีอาร์เอ็มจะนำส่งรายงานรวมถึงคำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับคู่ค้า ร่วมสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นเครื่องมือจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยจัดการและป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า และฝุ่นควัน PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามเป้าหมายโครงการคู่ค้าข้าวโพดพันธมิตร พิชิตหมอกควัน (Partner to Green) เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

กรุงเทพโปรดิ๊วส เป็นบริษัทรายแรกที่ได้พัฒนา ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด ตั้งแต่ปี 2559 ใช้ในกระบวนการจัดซื้อข้าวโพดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อยืนยันได้ว่าข้าวโพดที่จัดซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และไม่เผาหลังเก็บเกี่ยว และมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับความโปร่งใสของระบบ นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยติดตามและกำกับดูแลการเผาแปลงของเกษตรกร ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทวนสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยตนเอง (Self-Audit) และปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยองค์กรตรวจสอบอิสระจากภายนอก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo