Economics

‘สกพอ.-กสิกรไทย’ ลงนามร่วมมือพัฒนา ‘แหล่งระดมทุน-บริการการเงิน’ พื้นที่อีอีซี

สกพอ.-ธนาคารกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งระดมทุน และบริการทางการเงิน พัฒนา “อีอีซี” เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศ พร้อมสร้างระบบนิเวศการลงทุนสีเขียว ตอบโจทย์เศรษฐกิจยั่งยืน

​ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายหลักส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เกิดการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

S 176963589 0

สกพอ.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าถึงแหล่งเงินทุนทำธุรกรรมทางการเงิน ผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่ และขยายการลงทุนเดิมในพื้นที่อีอีซี

มุ่งเน้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • การแพทย์และสุขภาพ
  • ดิจิทัล
  • ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
  • ธุรกิจชีวภาพหมุนเวียน (BCG)
  • ภาคบริการ

รวมถึงกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ และกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงิน ช่องทางการสนับสนุนเงินลงทุน และการระดมทุนที่หลากหลาย

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างโอกาสพัฒนาแหล่งระดมทุนในพื้นที่อีอีซี สามารถต่อยอดถึงบริการการเงินที่มุ่งเน้นส่งเสริมธุรกิจสีเขียว สร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Ecosystem) ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

​ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สกพอ. จะร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดบริการทางการเงิน การทำธุรกรรมการเงิน และการลงทุนต่าง ๆ ในพื้นที่อีอีซีได้อย่างคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนที่เหมาะสม

รวมทั้งจะสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการเงิน นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาระบบรองรับการระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันให้แก่เศรษฐกิจไทย และผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจสีเขียวได้อย่างครบวงจร

S 176963587 0

ทางด้าน ​ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ธนาคารมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ของการเป็น “ธนาคารแห่งความยั่งยืน” (Bank of Sustainability) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตระหนักในบทบาทของธนาคารที่เป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ จึงมุ่งพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนลูกค้า และกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ความร่วมมือกับ สกพอ. จึงเป็นหนึ่งในการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีรองรับบริการทางการเงินที่ครบวงจร เช่น การระดมทุน และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล

รวมถึง สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม และมีความสนใจเข้าระดมทุนในรูปแบบโครงการ (Project Finance) ในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ผ่านการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีความพร้อม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระดมเงินทุน เข้าถึงบริการทางการเงิน และทำธุรกรรมการเงินที่สะดวก และมีต้นทุนที่เหมาะสม

ตลอดจนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่อีอีซี ให้มีช่องทางในการระดมทุนที่หลากหลาย และตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo