ดูหนังออนไลน์
Economics

ยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่เดือน ก.พ. ร่วง!!


“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เผยยอดจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 62 ลดลงเล็กน้อย เชื่อทั้งปี 70,000 – 72,000 รายตามเป้า

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ 6,563 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 จำนวน 7,311 ราย ลดลง 748 ราย คิดเป็น 10% และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6,356 ราย เพิ่มขึ้น 207 ราย คิดเป็น 3% โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 590 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 381 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 162 ราย คิดเป็น 2%

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์133623

ทั้งนี้ หากคิดเป็นมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,858 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 จำนวน 17,693 ล้านบาท ลดลง 835 ล้านบาท คิดเป็น 5% และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 17,636 ล้านบาท ลดลง 778 ล้านบาท คิดเป็น 4% ทำให้มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 34,551 ล้านบาท ลดลง 1,025 ล้านบาท คิดเป็น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา 35,576 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 724,454 ราย มูลค่าทุน 16.63 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 184,364 ราย คิดเป็น 25.45% บริษัทจำกัด 538,868 ราย คิดเป็น 74.38% และบริษัทมหาชนจำกัด 1,222 ราย คิดเป็น 0.17%

ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 812 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,401 ราย ลดลง 589 ราย คิดเป็น 42% และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 810 ราย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 2 ราย คิดเป็น 0.2%

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 104 ราย คิดเป็น 13% รองลงมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 58 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจให้คำปรึกษา ด้านการจัดการ 22 คิดเป็น 3% ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2,531 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 จำนวน 4,462 ล้านบาท ลดลง 1,931 ล้านบาท คิดเป็น 43% และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 9,785 ล้านบาท ลดลง 7,254 ล้านบาท คิดเป็น 74%

อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เมื่อประเมินจากอัตราการเติบโตของจีดีพีและแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม จึงคาดว่าเดือนมีนาคม 2562 จะมีสถานการณ์การจัดตั้งธุรกิจเป็นไปตาม seasonal ของการจดทะเบียน โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 โดยกรมฯ ยังคาดการณ์ว่ายอดจดทะเบียนตลอดทั้งปีนี้จะใกล้เคียงปีที่ผ่านมา คือ 70,000 – 72,000 ราย

 

ขอบคุณภาพจาก www.dbd.go.th