ดูหนังออนไลน์
Economics

ไล่บี้!! กรมบัญชีกลางสอบทุจริตใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงผ่านบัตรปชช.

กรมบัญชีกลาง แจงการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงผ่านบัตรประชาชนไตรมาสแรก 13,741 ล้านบาท พบทุจริตระงับสิทธิ์ 7 ราย พร้อมสั่งสอบอีก 65 ราย มีพฤติกรรมเข้ารักษาน่าสงสัย 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จนถึง 30 กันยายน 2561 มีผู้ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประจำตัวประชาชน 2,639,563 ราย มีจำนวนธุรกรรมรวม 13,568,269 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิ์ 21,892 ล้านบาท และสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงฯ 2,311,163 ราย รวม 8,566,872 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิ์ 13,741 ล้านบาท โดยช่วงอายุที่มีผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุด 61 – 70 ปี จำนวน 564,820 ราย คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิ์ 4,080 ล้านบาท

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ18124

สำหรับโครงการดังกล่าวมีระบบการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิ์ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เหมาะสม  ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ  ถึงปัจจุบัน กรมบัญชีกลางตรวจสอบพบผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว มีพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงเข้าข่าย Shopping ยา 7 ราย คิด เป็นเงิน 3 ล้านบาท และได้ดำเนินการระงับการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง พร้อมส่งข้อมูลให้ส่วนราชการต้นสังกัดสอบข้อเท็จจริง  หากพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด

นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย 65 ราย โดยมีพฤติกรรมเข้ารับการรักษาต่างสถานพยาบาล และต่างจังหวัดภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยืนยันการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิ์ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย

tablets pixabay

ทั้งนี้ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สั่งการให้ส่วนราชการให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่กรมบัญชีกลางจัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน จากการติดตามความคืบหน้าสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 มีส่วนราชการหลายแห่งตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบและเรียกเงินคืนต่อไป

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล การให้บริการสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ทั้งระบบ IOS และ Android โดยผู้มีสิทธิ์ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “CGD iHealthcare” เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองและบุคคลในครอบครัว ข้อมูลการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight