Economics

อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 27 มี.ค. เช็กราคา ‘เบนซิน-ดีเซล-โซฮอล์’ ล่าสุดที่นี่

อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 27 มีนาคม 2566 เช็กราคาน้ำมัน “เบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์” ล่าสุดจาก 4 ปั๊มใหญ่ที่นี่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 27 มีนาคม 2566 เช็กราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก “ปตท.-บางจาก-เชลล์-พีที” ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ของ “โออาร์” จะเป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.89 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 43.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ของ “บางจาก” จะเป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.89 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 45.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ของ “เชลล์” จะเป็นดังนี้

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ของ “พีที” จะเป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.06 บาท/ลิตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK