Economics

ประกันสังคม ขยายเวลา ‘การนำส่งเงินสมทบ’ เข้ากองทุน ผ่าน e–payment เปิดตารางวันสิ้นสุดการชำระ คลิก!!

ประกันสังคม ขยายเวลา ‘การนำส่งเงินสมทบ’ เข้ากองทุนอีก 7 วัน ผ่านระบบ e–payment เปิดตารางวันสิ้นสุดการชำระเงิน

สำนักงานประกันสังคม รณรงค์ให้นายจ้างที่ส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–payment)

สำนักงานประกันสังคมได้มีการขยายเวลาการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ นับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยไม่มีเงินเพิ่มตามกฎหมาย สำหรับค่าจ้างงวดเดือน มกราคม 2566 จนถึง งวดเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้

การส่งเงินสมทบ

ตารางสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบ

 • งวดค่าจ้างเดือนมกราคม 2566  วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธุ์ 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนกุมภาพันธุ์ 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 24 เดือนมีนาคม 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 27 เดือนเมษายน 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนมิถุนายน 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 26 เดือนกรกฏาคม 2566การนำส่งเงินสมทบ
 • งวดค่าจ้างเดือนกรกฏาคม 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนสิงหาคม 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 26 เดือนกันยายน 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนกันยายน 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 26 เดือนตุลาคม 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนตุลาคม 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่ 26 เดือนธันวาคม 2566
 • งวดค่าจ้างเดือนธันวาคม 2566 วันสิ้นสุดชำระเงินสมทบ วันที่24 เดือนมกราคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การนำส่งเงินสมทบ

อ่านขาวเพิ่มเติม

Avatar photo