Economics

 BEM เสนอขยายสัมปทาน แลกยุติความขัดแย้งการทางพิเศษฯ แสนล้าน

BEM เปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เสนอขยายสัมปทานทางด่วน 3 สัญญาไปถึงปี 2600 แลกยุติความขัดแย้ง 1.37 แสนล้านบาทกับการทางพิเศษฯ เชื่อเป็นประโยชน์กับบริษัท
bem
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) BEM เมื่อวานนี้ (6 ก.พ.) มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

BEM จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัท และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (บริษัทย่อย) ยุติข้อพิพาททั้งหมดกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) ซึ่งมูลค่าข้อพิพาทรวมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นเงินประมาณ 137,517 ล้านบาท

โดย BEM จะได้รับการทบทวนและแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด จำนวน 3 สัญญา ออกไปสิ้นสุดในปี 2600 ขณะเดียวกันบริษัทมีหน้าที่ลงทุนปรับปรุงทางด่วนขั้นที่ 2 ใช้วงเงินลงทุนประมาณ 31,500 ล้านบาท

ทางด่วน2

ทั้งนี้ บอร์ดเห็นว่า การยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษฯ โดยการทบทวนและแก้ไขสัมปทานจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยการทางพิเศษฯ จะนำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบตาม พ.รบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แต่ข้อสรุปอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางที่เสนอขั้นต้น

ดังนั้น BEM จึงจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อยุติข้อพิพาท โดยมอบหมายให้บอร์ดมีอำนาจพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามการเจรจาต่อรองขั้นสุดท้ายและสอดคล้องกับมติ ครม. และมอบหมายให้บอร์ดบริษัทอนุมัติรายละเอียดของสัญญา ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการลงนามสัญญากับการทางพิเศษฯ ได้