COVID-19

เช็คเลย! ต้องทำยังไงบ้าง ‘MEA’ เปิดลงทะเบียน ‘ผัดผ่อนจ่ายค่าไฟ’ ทางออนไลน์

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เปิดลงทะเบียนให้ “ผัดผ่อน” การจ่ายค่าไฟผ่านช่องทางออนไลน์

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นไฟชั่วคราว หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียนผัด-ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด​

LINE ALBUM มิเตอร์ไฟฟ้า ๒๑๑๑๑๘

ขั้นตอนดำเนินการ 

  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนขอผัด-ผ่อนชำระผ่าน https://eservice.mea.or.th/meaeservice/
  • MEA พิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และแจ้งผลการอนุมัติกลับไปยังผู้ลงทะเบียน​ทาง​ SMS
  • ผู้ลงทะเบียน กดยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าตามที่ MEA กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมอัปโหลดหลักฐานเอกสารแนบของผู้ผัด หรือผ่อนชำระ โดยแบ่งเป็น

บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

นิติบุคคล

  • เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • หนังสือมอบอำนาจ

S 44089431

นอกจากนี้ การขอผัด หรือผ่อนชำระค่าไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านได้ ในวันและเวลาทำการ 07.30 น.-15.00 น. โดยเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้า และเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ​ ติดต่อแผนกการเงิน​ การไฟฟ้านครหลวงเขตในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าใกล้บ้านที่ ศูนย์การค้า Lotus’s ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และ Central Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง

รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต  Mastercard หรือชำระออนไลน์ 24 ชม. ที่ MEA Smart Life Application และ เว็บไซต์ MEA e-Service : https://eservice.mea.or.th ง่าย ๆ แค่ไม่กี่คลิก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo