COVID-19

เช็คด่วน!! ประกันสังคม แนะมาตรา 33-39- 40 ช่องทางยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาฯ


ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33-39- 40 ประกันสังคม แนะช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รับเงินเยียวยา  

ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33-39- 40

ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33-39- 40 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการเยียวยานายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้โอนเงินเยียวยาให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประตนทั้ง 3 มาตรา ไปแล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท แต่ยังพบว่ามีนายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขโครงการฯ แต่ยังไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา เนื่องจากไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีได้ จากสาเหตุเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้ หรือผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไม่ได้เช่นเป็นบุคคลล้มละลายถูกอายัดบัญชี จากกรมบังคับคดีหรือเป็นผู้ทุพพลภาพเป็นต้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยอยากให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนทุกคน ซึ่งในการนี้ตนได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติเร่งตรวจสอบข้อมูลและเปิดให้นายจ้าง / ผู้ประกันตน ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ โดยสามารถยื่นเอกสาร ประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ได้แก่ แบบคำขอรับเงินเยียวยาฯ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดฉบับจริงที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และหนังสือมอบอำนาจได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th   พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณี เป็นบุคคลล้มละลาย  ให้แนบสำเนาหลักฐานการล้มละลาย กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ทุพพลภาพกรณีเป็นผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดีให้แนบหลักฐานการถูกยึดอายัดบัญชีเป็นต้น

ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33-39- 40 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วยตรวจสอบความถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้ครบทุกฉบับ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงสำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร / จังหวัด / สาขาที่ท่านสะดวกได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33-39- 40 
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33-39- 40 พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดง 

นายทศพล  กล่าวว่านายจ้างและผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ที่ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาลคืออยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิ ทั้งที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2564

ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33-39- 40 

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ -31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 33-39-40

โหลดได้ที่นี่ คลิก : https://drive.google.com/…/1ldzp7z2UOCInV8Y3IndE7W…/view

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight