ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! ‘ชาวสวนปาล์ม’ รีบขึ้นทะเบียนเกษตรกร เข้าร่วม ‘ประกันรายได้’ ปี 2564

ด่วน! “ชาวสวนปาล์ม” รีบขึ้นทะเบียนเกษตรกร เข้าร่วม “ประกันรายได้” ปี 2564 จ่ายเงินส่วนต่างทุกวันที่ 15 ของเดือน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มรีบไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2564

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สวนปาล์ม ประกันรายได้ 546

แนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ

  • ต้องเป็นผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
  • ได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่
  • ต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี

ราคาเป้าหมายของผลปาล์มทะลาย คุณภาพน้ำมัน 18% อยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ด้านราคาตลาดอ้างอิงจะกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564 เท่ากันสำหรับทุกจังหวัดแหล่งผลิต

ปาล์ม33

ด้านปริมาณผลผลิตที่ชดเชย จะใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีทั้งประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มาคำนวณ โดยเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีเท่ากันทุกจังหวัด และสำหรับปี 2564 เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 2,948 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินชดเชยเป็นงวด งวดละ 30 วัน โดยจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน แต่ถ้าติดวันหยุดราชการ ก็จะจ่ายเงินเร็วขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม