ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘การบินไทย’ ยอมถอย คงสัญญาจ้างเดิม กลุ่มพนักงานไม่สมัครโครงสร้างใหม่

“การบินไทย” ยอมถอย คงสัญญาจ้างเดิม กลุ่มพนักงานไม่สมัครเข้าโครงสร้างใหม่ ยืนยันบริษัทให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการสำเร็จลุล่วงจนบริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

การบินไทย พนักงาน

ในส่วนของการปรับโครงสร้างองค์กรนั้น บริษัทใช้วิธีขอความร่วมมือจากพนักงานให้ความยินยอมเปลี่ยนสภาพการจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยขอให้พนักงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือบริษัทเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการสามารถทำได้สำเร็จ เพื่อที่การบินไทยจะได้กลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้และสามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยได้ในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

พนักงานที่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 ยังคงเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนแสดงความจำนง ซึ่งการแสดงความจำนงเป็นเพียงการให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง อาทิ ตำแหน่งงาน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับตามโครงสร้างองค์กรและสิทธิประโยชน์ใหม่เท่านั้น

หากพนักงานที่แสดงความจำนงได้รับการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ อายุงานของพนักงานจะนับต่อเนื่อง รวมถึงการนับอายุงานตามกองทุนบำเหน็จและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็นับอายุงานต่อเนื่องด้วย ส่วนสภาพการจ้างจะเปลี่ยนแปลงไปโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับพนักงานที่ไม่แสดงความจำนงเข้ากระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 และไม่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร จะยังคงเป็นพนักงานของบริษัทภายใต้สภาพการจ้างเดิมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการและพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุม ภายใต้กรอบกฏหมายล้มละลาย และกฏหมายคุ้มครองแรงงาน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทและความเป็นธรรมต่อพนักงานอย่างที่สุด และบริษัทหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานให้ความยินยอมเปลี่ยนสภาพการจ้างดังกล่าว

shutterstock 1689550870

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งหนังสือถึงประธานสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ชี้แจงว่า แม้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 แล้วก็ตาม แต่ยังคงเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.แรงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2541 โดยสัญญาจ้าง เงื่อนไขการทำงาน รวมถึงสภาพการจ้างของพนักงานที่มีอยู่เช่นใด ก็ยังคงมีผลผูกพันพนักงานกับบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานบางส่วน โดยลดจำนวนพนักงาน หรือยุบเลิกหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งไม่เป็นคุณต่อพนักงาน จะต้องมีการตกลงและได้รับความยินยอมจากพนักงาน นอกจากนี้ หากมีการเลิกจ้างพนักงาน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม