COVID-19

‘บัตรคนจน’ มีนาคม 2564 รูดซื้อของเต็ม ๆ งวดสุดท้าย เดือนถัดไปวูบ 3,300 บาท


วันนี้เข้าสู่เดือนมีนาคม 2564  บอกเลยว่าในเดือนมีนาคมนี้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” จะได้รับความช่วยเหลือจัดหนักถึง 11 รายการ มีตารางเงินเข้าถึง 7 วัน

แต่ช้าก่อน! … อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะโครงการช่วยเหลือด้านการรูดซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะจบลงในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนเดือนถัดไป เมษายน 2564 วงเงินรูดสินค้าที่ได้รับจะกลับสู่ระดับปกติคือ อยู่ที่ 200-300 บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้น

บัตรคนจน22

 

ความช่วยเหลือ “บัตรคนจน” ที่จะสิ้นสุดลงใน “มีนาคม 2564”

ความช่วยเหลือรูดซื้อสินค้าที่จะหมดลงในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนี้

1.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาทต่อเดือน

วงเงินรูดซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2” ซึ่งจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากปกติอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2564

วงเงินเพิ่มเติม 500 บาทนี้ จะจ่ายครั้งสุดในวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และสามารถรูดซื้อของได้ภายในเดือนมีนาคมเท่านั้น ไม่สามารถสะสมไว้ในเดือนถัดไป เพราะฉะนั้นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรูดใช้วงเงิน 500 บาทให้หมดในเดือนมีนาคม 2564 เท่านั้น

เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.โครงการเราชนะ จำนวน 2,700-2,800 บาทต่อเดือน

โครงการเราชนะ มีเป้าหมายเพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยจะจ่ายวงเงินรูดซื้อสินค้าและบริการเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 675-700 บาททุกวันศุกร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ จะมีการโอนวงเงินเราชนะเข้าบัตรฯ จำนวน 4 งวด ได้แก่ วันศุกร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2564 เป็นงวดสุดท้าย

สำหรับวงเงินเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ที่พิเศษคือ วงเงินเราชนะสามารถสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น ผู้ถือบัตรฯ จึงยังไม่ต้องรีบร้อนใช้เงินให้หมดในเดือนมีนาคม

โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ 500 บาทต่อเดือนและโครงการเราชนะ 2,700-2,800 บาทต่อเดือน จะจ่ายวงเงินในเดือนมีนาคม 2564 เป็นงวดสุดท้าย จึงขอให้ผู้ถือบัตรฯ บริหารวงเงินให้ดีๆ เพราะในเดือนถัดไป เดือนเมษายน 2564 จะไม่ได้รับวงเงินจาก 2 โครงการนี้อีก ทำให้วงเงินรูดซื้อสินค้าหายไปถึง 3,200 – 3,300 บาทต่อเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม

อย่าเพิ่งเศร้า! เงินรูดซื้อปกติยังจ่ายต่อ

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าตามปกติ 200-300 บาทต่อเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือบัตรฯ

วงเงินดังกล่าวคือ วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม