COVID-19

ไวรัสคลี่คลาย ‘กพท.’ ผ่อนปรนกลับมา ‘กินอาหาร – เครื่องดื่ม’ บนเครื่องบิน


ไวรัสคลี่คลาย “กพท.” ผ่อนปรนกลับมา “กินอาหาร – เครื่องดื่ม” บนเที่ยวบินในประเทศ เริ่มวันนี้ (25 ก.พ.)

วันนี้ (25 ก.พ. 64) นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5)

เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ 9/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กพท. ปลดล็อกเสิร์ฟอาหาร เครื่องบิน

กพท. จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

2.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดขอบได้กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไปหรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม