COVID-19

กยท. ขยายเวลาชำระหนี้อีก 6 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ย ช่วย ‘ชาวสวนยาง’

กยท. ขยายเวลาชำระหนี้อีก 6 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ยค่าปรับ ช่วยเกษตรกร “ชาวสวนยาง” จากพิษโควิด 

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร การดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ไปจนถึงผู้ประกอบกิจการแปรรูปยาง

กยท. ขยายเวลาชำระหนี้ สวนยาง

ดังนั้น กยท. จึงมีแนวทางช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่ผู้ที่กู้ยืมเงินกับ กยท. ผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง จำนวน 1,468 ราย และผู้ที่กู้ยืมเงินผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(5) เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5,585 ราย

โดยขยายเวลาของสัญญาเงินกู้ยืม หรือผ่อนผันการชำระหนี้ในแต่ละงวดตามที่กำหนดไว้ ให้สามารถผ่อนผันการชำระหนี้ได้เป็นเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 โดยงดการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ในการขยายระยะเวลาสัญญาเงินกู้ในแต่ละงวด

นายสุขทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้กู้ที่มีความประสงค์ขยายระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ยืม จะต้องยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ที่ กยท. จังหวัดหรือสาขาที่ผู้กู้ได้ยื่นกู้ยืมไว้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันและผู้จำนองด้วย

กยท. ขยายหนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo