Business

บอร์ดอนุมัติ ‘ดิษทัต ปันยารชุน’ นั่ง ‘CEO โออาร์’ คนใหม่

บอร์ด OR อนุมัติตั้ง “ดิษทัต ปันยารชุน” นั่ง CEO คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ได้เสนอชื่อ และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ

CEO คนใหม่

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารใน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยการนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง นายดิษทัต ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ต่อไป โดยนายดิษทัต เข้ามาดำรงตำแหน่ง ซีอีโอ แทน น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ซึ่งเกษียณอายุงานไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 

CEO คนใหม่

CEO คนใหม่ OR

สำหรับนายดิษทัต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. จบการศึกษา: ปริญญาตรี Social Science มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท Political Science, National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

CEO คนใหม่
นายดิษทัต ปันยารชุน

ประสบการณ์การทำงาน

2555-2558
ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTTT)

1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559
ผู้จัดการฝ่ายรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2559 -30 กันยายน 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ ปตท.

1 ตุลาคม 2561 -ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight