Business

ผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน ไม่อยากเสียสิทธิประกันสังคม ทำตามนี้!!

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ไม่อยากเสียสิทธิประกันสังคม สมัคร ม.39 ภายใน 6 เดือน เช็กรายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เรื่อง ประกันสังคมตอบให้ ทุกข้อสงสัย เราพร้อมตอบ กรณีผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ต้องการรักษาสิทธิ ต้องทำอย่างไร โดยระบุว่า

ผู้ประกันตน ม.33

ถาม: ลาออกจากงาน (ม.33) ต้องการรักษาสิทธิ ผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร

ตอบ: สมัครมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เพื่อรักษาสิทธิ 6 กรณี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ

1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (นับเงินสมทบทุกครั้งของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 ในระบบประกันสังคมรวมกันจะทำงานกับนายจ้างกี่บริษัทก็ตาม)

3. ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

สิทธิที่จะได้รับ จะได้รับการคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2. กรณีคลอดบุตร

3. กรณีทุพพลภาพ

4. กรณีเสียชีวิต

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

6. กรณีชราภาพ

ม.33

เอกสารการสมัคร

1. แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)

2. บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้

3. กรณีต้องการนำส่งเงินสมทบหักผ่านบัญชีธนาคารให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน

การยื่นใบสมัคร

1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน

2. สถานที่ยื่นใบสมัคร ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด / สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo