Business

หอการค้าไทย จับมือ บีโอไอ ออกแบบสิทธิประโยชน์ ‘ดึงดูดนักลงทุน’ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ปี

หอการค้าไทย จับมือ บีโอไอ ออกแบบสิทธิประโยชน์ ‘ดึงดูดนักลงทุน’ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ปี พลิกโฉมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอกาsค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในแนวทาง “การส่งเสริมการลงทุนและการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ” ยุทธศาสตร์บีโอไอฉบับใหม่

หอการค้าไทย

โดยนายสนั่น กล่าวว่า โลกยุคใหม่ที่มีความท้าทายและการแข่งขันสูง ทุกประเทศเร่งปรับปรุงมาตรการและสิทธิประโยชน์จูงใจต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่เราจะได้ทบทวนว่าเราจะมุ่งไปทิศทางไหน ภายใต้ศักยภาพและความพร้อมเพื่อรองรับธุรกิจเป้าหมาย สร้างจุดเปลี่ยนของประเทศ ที่แท้จริง

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุน 5 ปี สู่เศรษฐกิจใหม่

ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้เห็นการวางยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศที่จะขับเคลื่อนในอีก 5 ปีข้างหน้า และมีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” ที่ชัดเจนมากขึ้น

หอการค้าจะร่วมกับบีโอไอออกแบบสิทธิประโยชน์ ที่ตรงความต้องการของนักลงทุนในแต่ละประเทศ เพื่อสร้าง Impact ทางด้านเศรษฐกิจที่เห็นผล โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพการลงทุน อาทิ ประเทศซาอุดิอาระเบีย,จีน,เวียดนามและประเทศอินเดีย โดยเน้นการสร้างพันธมิตรทางการค้าที่ไม่ใช่คู่แข่ง

หอการค้าไทย

เสนอมาตรการและสิทธิประโยชน์

การพบหารือในครั้งนี้ หอกาsค้าไทยได้เสนอประเด็นและข้อสังเกตุ ในมาตรการและสิทธิประโยชน์ อาทิ การเพิ่มจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ,เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมตลอด Value Chain,กิจการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง,การลงทุนรูปแบบ Co-Investment,การส่งเสริมการนำ Soft Power ใช้ในธุรกิจ,นโยบาย regional headquarter ต้องควบคู่ไปกับ Financial hub,เปิดกว้างเงื่อนไขธุรกิจบริการของคนต่างด้าว และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

นอกจากนั้น หลายท่านได้เสนอเพิ่มเติมถึงการขาดความชัดเจนในมาตรการส่งเสริมภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ,การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในของ SMEs และ Startup และกระบวนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง, มาตรการสนับสนุนพี่ช่วยน้องใน value chain เพื่อลดภารและจูงใจธุรกิจขนาดใหญ่ โดยหอการค้าจะทำงานร่วมกับบีโอไอ อย่างใกล้ชิด ต่อไป

หอการค้าไทย

โดยบีโอไอรับข้อเสนอไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งทีมทำงานร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำในการยื่นคำขอส่งเสริมการลงทุนแก่สมาชิกผู้ประกอบการ SMEs เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยรองรับการแข่งขันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo