Business

เร่งช่วย ‘โรงงานอุตสาหกรรม’ น้ำท่วม ผ่านมาตรการ 3 ระยะ ป้องกัน-เยียวยา-ฟื้นฟู

เร่งช่วย ‘โรงงานอุตสาหกรรม’ น้ำท่วมใน 10 จังหวัด ผ่านมาตรการ 3 ระยะ ป้องกัน-เยียวยา-ฟื้นฟู

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เบื้องต้นได้รับรายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม ถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานได้รับผลกระทบใน 10 จังหวัด

ขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สิงห์บุรี ปราจีนบุรี หนองบัวลำภู มหาสารคาม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน 59 ราย แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 55 ราย เหมืองแร่ 1 ราย และวิสาหกิจชุมชน 3 ราย

ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโsงงานอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเร่งด่วนสำหรับประเมินสถานการณ์ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านสินเชื่อ การจัดทีมงานทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ

และการจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้มาตรการ 3 ระยะ “ป้องกัน เยียวยา ฟื้นฟู”

โรงงานอุตสาหกรรม

มาตรการ 3 ระยะ

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เตรียมแผนการรับมือไว้แล้วตามนโยบายของรัฐมนตรี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรการ 3 ระยะ ได้แก่

  1. มาตรการป้องกัน ได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประสานงานไปยังโsงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสำรวจความพร้อมของโsงงานอุตสาหกรรมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย อาทิ การแจ้งเตือนสถานการณ์ การเฝ้าระวัง การจัดทำแนวกั้นน้ำ การจัดเตรียมกระสอบทราย รถบรรทุก เรือ เครื่องปั่นไฟ ทางระบายน้ำรอบโรงงาน การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องฉีดน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า อีกทั้งยังเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรงงานที่มีสารเคมีหรือขยะเป็นพิษเพื่อป้องกันการรั่วซึมและส่งผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนการจัดทำระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
  2. มาตรการเยียวยา โดยในเบื้องต้นได้เตรียมถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค บริโภค สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาด้านแหล่งเงินทุน สินเชื่อ การพักชำระหนี้ ปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจเพื่อให้คำแนะนำอย่างทันท่วงที
  3. มาตรการการฟื้นฟู โดยจัด Big Cleaning ให้กับโรงงาน อาคาร และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

พร้อมให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟู เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการฟื้นฟูธุรกิจแบบบูรณาการ และการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่ในการดูแลเครื่องจักร

โรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดม้าเร็วในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น รวบรวม ติดตาม ประสานงานสถานการณ์ในพื้นที่แบบทันที เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ผ่าน 3 มาตรการ “ป้องกัน เยียวยา ฟื้นฟู” พร้อมช่วยเหลือเยียวยาหลังน้ำลด ให้ครอบคลุมในทุกความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo