Business

บสย. ช่วย SMEs น้ำท่วม 25 จังหวัด พักชำระค่าธรรมเนียม-ค่างวด 6 เดือน

บสย. อนุมัติเร่งด่วน ช่วย SMEs น้ำท่วม 25 จังหวัด พักชำระค่าธรรมเนียม-ค่างวด นานสูงสุด 6 เดือน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บสย. มีมติเร่งด่วน อนุมัติมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ – ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อ และ อนุมัติมาตรการช่วยลูกหนี้ ที่เข้าโครงการประนอมหนี้กับ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด

SMEs

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ SMEs  สำหรับลูกค้าและลูกหนี้ค้ำประกันสินเชื่อ บสย. พร้อมให้ติดตามให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

SMEs

มาตรการการช่วยเหลือ

  1. กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2565 และถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (หนังสือค้ำประกันสินเชื่อ ลงวันที่ 6 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน) โดยสามารถพักชำระออกไปอีก 6 เดือนนับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมเดิม

โดยเป็นลูกค้าที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 25 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หรือที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป

แต่หากลูกค้ารายใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนี้  ยังคงชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) ให้แก่ บสย. ได้ตามปกติ

SMEs

  1. สำหรับกลุ่มลูกหนี้ ที่ประนอมหนี้กับ บสย. ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด (ณ วันที่อนุมัติ) และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด ได้พักชำระค่างวด นานสูงสุด 6 เดือน โดยเริ่มงวดแรกในเดือนที่อนุมัติ แต่ไม่เกินเดือนธันวาคม 2565 ลูกหนี้ บสย. สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME สามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บสย. Call Center 02-890-9999

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo