Business

บัตรใคร? รีบใช้ด่วน เผย Easy Pass กว่า 5 แสนบัตร ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี

กทพ. เผย Easy Pass กว่า 5 แสนบัตร ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี แนะใช้บัตรปีละครั้ง เลี่ยงเสียค่ารักษาบัญชี

เพจเซฟบุ๊ก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass (บัตรอีซี่พาส) ที่จะเริ่มเก็บในปีหน้า

Easy Pass

กว่า 5 แสนบัตร ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี

โดยเฉพาะบัตรไม่มีการเคลื่อนไหว หรือใช้งานเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ซึ่งมีประมาณ 546,000 บัตร คิดเป็น 25 % ของผู้ใช้บัตรทั้งหมดที่มีมากกว่า 2.15 ล้านบัตร และในบัตรจำนวน 546,000 ที่ไม่เคลื่อนไหวนั้น มีถึง 441,556 บัตร ที่ไม่เคลื่อนไหวมากกว่า 2 ปี นับจำนวนสูงถึง 81% (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2565)

ตามที่ กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ และส่งมอบบัตรอีซี่พาส พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ โดย กทพ. รับภาระต้นทุนค่าอุปกรณ์บัตรมาตั้งแต่ ปี 2555 และได้คืนค่าประกันให้ผู้ใช้บัตรไปเป็นที่เรียบร้อย

และมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตรอีซี่พาสไปใช้ผ่านทางพิเศษ หรือหยุดการใช้งานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร ส่งผลให้ กทพ. มีต้นทุนในการจัดหาบัตรอีซี่พาสเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ในบัตรอีซี่พาสที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

Easy Pass

หักเงินจากบัตรจนกว่าจะหมด หนุนใช้ระบบ M-Flow

ดังนั้น กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอีซี่พาส โดยผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร

กทพ. จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอีซี่พาส โดยหักเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรทุกเดือน จนไม่มีจำนวนเงินคงเหลือ บัญชีดังกล่าวของผู้ใช้บริการ จะถูกปิดและยุติการใช้งานบัตรทันที

ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้บัตรอีซี่พาส ที่มียอดเงินต่ำกว่า 300 บาท จำนวน 398,716 บัตร คิดเป็น 73 % ของกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวมากกว่า 1 ปี ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบ M-Flow มากยิ่งขึ้น

Easy Pass

แนะเลี่ยงเสียค่าดูแลบัญชี ใช้บัตรปีละครั้ง

ทั้งนี้ กทพ. แนะนำให้ผู้ใช้บัตรอีซี่พาส ขึ้นใช้ทางพิเศษเพียงปีละ 1 ครั้ง  เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี และขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษอัปเดตบัตรเดิม ให้เป็น Easy Pass Plus (+) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งระบบ M -Flow และ Easy Pass ได้ อีกทั้งยังได้ลุ้นโอกาสขึ้นทางด่วนฟรี 3 ปี อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

อ่านขาวเพิ่มเติม

Avatar photo