Business

เปิดเงื่อนไข กรมขนส่งฯ ที่ ‘ไรเดอร์’ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนเจอลงโทษ

เปิดเงื่อนไข กรมขนส่งฯ ที่ ไรเดอร์ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนเจอลงโทษ 

ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้รับรอง แอปพลิเคชันโรบินฮู้ด (Robinhood) และ แกร็บ (Grab) สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมานั้น ไม่เพียงแต่มีงื่อนไข เรื่องประเภทรถที่ให้บริการ จะต้องจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง (ป้ายเหลือง) แต่ยังมีเงื่อนไขที่ไรเดอร์จะต้องเข้าระบบผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะเช่นกัน

ไรเดอร์

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ โฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ผู้ให้บริการทั้งสองแอปพลิเคชัน จะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารตามที่กำหนด และต้องจัดทำแผนจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาภายใน 15 วัน

โดยในแผนจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลา การเร่งรัดนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถ เป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ขับขี่รถจะต้องขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการโดยรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และถูกต้องตามกฎหมาย

ไรเดอร์

เงื่อนไขที่ไรเดอร์ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับแอปพลิเคชันที่มีการให้บริการรถจักรยานยนต์ ในการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

  • รถที่ให้บริการในระบบจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) หรือจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  • จัดเก็บอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด และควบคุมให้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 คนต่อ 1 คัน
  • การรับคนโดยสารต้องเป็นการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ห้ามรับคนโดยสารโดยการโบกเรียก ยกเว้นแต่กรณีที่เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด จะสามารถให้บริการได้ทั้งสองรูปแบบ ทั้งรับผู้โดยสารจากสถานที่ตั้งวิน หรือผ่านระบบแอปพลิเคชัน
  •  ไม่ให้จอดรอรับงานบนทางสาธารณะที่ไปกีดขวางการจราจร หรือบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือบริเวณที่สร้างความรำคาญหรือความเดือดร้อนต่อผู้อื่น

ไรเดอร์

ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ

หากพบการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติที่กำหนด ผู้ให้บริการระบบจะต้องทำการลงโทษตามที่ได้แจ้งกรมการขนส่งทางบกไว้อย่างเคร่งครัด

และหากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรวบรวมหลักฐาน จัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

ซึ่งหากทราบว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนต่อไป

ไรเดอร์

ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด ในอัตราที่เป็นธรรมภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ กำหนด รองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบผู้ขับรถกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584” ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม