Business

‘โรบินฮู้ด-แกร็บ’ เฮ! กรมขนส่งฯ รับรองแอป เข้าระบบ ถูกกฎหมายแล้ว

กรมขนส่งฯ รับรองแอป ‘โรบินฮู้ด-แกร็บ’ ถูกกฎหมายแล้ว เร่งเปลี่ยนประเภทเป็นรถรับจ้าง ส่วนไรเดอร์ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ โฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

โรบินฮู้ด-แกร็บ

กรมการขนส่งทางบก เผยความคืบหน้าการให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัย และเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน

โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 3 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab)

โรบินฮู้ด-แกร็บ

รับรองแอป โรบินฮู้ด-แกร็บ บริการได้อย่างถูกกฎหมาย

และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด (Robinhood) และแกร็บ (Grab) เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ให้บริการ แอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรอ งจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารตามที่กำหนด และต้องจัดทำแผนจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาภายใน 15 วัน

โดยในแผนจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลา การเร่งรัดนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถ เป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการโดยรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และถูกต้องตามกฎหมาย

โรบินฮู้ด-แกร็บ

ไรเดอร์ ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะ

นายเสกสม กล่าวว่า ในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์ รองรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหัวข้อ “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ”

โรบินฮู้ด-แกร็บ

หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ให้จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เพื่อยื่นคำขอ ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่ง และจะได้รับหนังสือสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีประจำปีรถยนต์รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรอบภาษีต่อไปด้วย

จึงขอให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ที่มีความต้องการเข้าสู่ระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo